Plánujete koupit? Získejte nejnovější nabídky jako první!
Reado

Jak prodat byt v dědickém řízení

13.10.2022

Jakými způsoby můžete získat majetek z dědictví? Aktuální legistaliva, jak lze zdědit nemovitý majetek.

Dle aktuální legistalivy České republiky existují dva způsoby jak získat majetek pomocí dědictví. Prvním z nich je závěť zesnulé osoby, v níž jsou určeni dědicové a jejich podíly, věci a práva, která jim mají připadnout. Platná závěť je sepsána a uložena u notáře. Dalším způsobem nabytí majetku je na základě zákona. Zákon definuje dědictví ve čtyřech dědických skupinách. Přednost má první skupina, v níž dědí děti a manžel/ka zemřelého. Pokud nedědí zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel/manželka, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň jeden rok před jeho smrtí. Dědicové této skupiny dědí rovným dílem, ale manžel/manželka dědí nejméně polovinu dědictví.

Prodej bytu v dědickém řízení

Jak probíhá dědické řízení a na co být připraven a jak dlouho trvá celý proces?

Dědické řízení vede notář pověřený soudem. Ten prověřuje, zda zůstavitel zanechal závěť, zjišťuje okruh dědiců nebo předmět dědictví. To znamená, jaký majetek a dluhy zanechal zůstavitel svým dědicům.

Pokud je v dědickém řízení více účastníků, je možné dosáhnout dohody o vypořádání dědictví a jeho následné rozdělení. Dědictví je také možné odmítnout, což platí zejména v případě, že se jedná o dědictví dluhu.

Pokud je předmětem dědického řízení nemovitost, notář vás požádá o předložení odhadu hodnoty nemovitosti. Tento odhad můžete zajistit vy nebo pověřený notář. Pro lepší představu o aktuální tržní hodnotě vaší nemovitosti můžete použít Reado. Ocenění nemovitosti získáte zdarma a za několik minut z pohodlí domova. Nejedná se však o oficiální dokument, který v rámci dědického řízení můžete použít. Odhad musí provést odborník, držitel živnostenského oprávnění, který obchoduje s realitami. Příkladem může být realitní makléř, nebo realitní kancelář, případně soudní znalce. 

Závěrem dědického řízení je usnesení vydané notářem. Toto usnesení potvrzuje, že dědicové nabývají dědictví podle svých podílů.

Ocenění bytu zdarma

Pokud účastník dědického řízení s usnesením nesouhlasí, může se zpravidla do 15 dnů odvolat. Pokud však žádný z dědiců nepodá v této lhůtě odvolání, stává se usnesení konečným.

Kdy se jako dědic stáváte vlastníkem nemovitosti?

Po skončení dědického řízení a vydání usnesení, proti němuž nebylo do 15 dnů podáno odvolání, přichází na řadu převod majetku na příslušný katastr nemovitostí.

Převod nemovitosti se provádí prostřednictvím soudu, kterému musí být doručeno notářské usnesení potvrzující nabytí nemovitosti dědici. Po dodání potřebné dokumentace soud požádá katastr nemovitostí o změnu vlastnictví nemovitosti. Řešení věci soudní cestou je často zdlouhavé. Zbývá tedy možnost osobně podat žádost o změnu vlastnictví na katastr nemovitostí. V tomto případě je třeba předložit návrh usnesení o dědictví.

Ocenění bytu v dědickém řízení

Chci získat odhad hodnoty nemovitosti pro dědické řízení.

V dědickém řízení můžete určit cenu vlastním odhadem od například realitní kanceláře nebo můžete do procesu zapojit znalce, který vypracuje znalecký posudek. Pokud však odhad znalce není přesný a nemovitost je nadhodnocená, zvyšuje to odměnu notáře a také vzniká problém s prodejem za hodnotu stanovenou notářem. Doporučujeme proto, abyste obecnou hodnotu nemovitosti prokázali sami. Správné a přesné ocenění majetku je proto pro dědice velmi důležité. Ověřte si zdarma odhad hodnoty nemovitosti díky chytré online kalkulačce nemovitostí od ReadoOdhad nemovitosti pro účel dědického řízení musí provést odborník, držitel živnostenského oprávnění, který obchoduje s realitami. Příkladem může být realitní makléř, nebo realitní kancelář, případně soudní znalce.

Mohu nemovitost prodat před ukončením dědického řízení? Za jak dlouho mohu prodat byt z dědictví?

Okamžikem smrti zůstavitele přecházejí všechna práva a povinnosti na dědice. Jste-li jediným dědicem, stáváte se vlastníkem zůstavitelovy nemovitosti okamžikem jeho smrti. Pokud je dědiců více, stáváte se všichni vlastníky formou spoluvlastnictví. Musíte projít dědickým řízením, abyste potvrdili nabytí vlastnictví. Do katastru nemovitostí budete jako vlastník bytu zapsán až po pravomocném skončení dědického řízení, do té doby tam bude zapsáno jméno zůstavitele. Prodej bytu lze tedy právně dokončit až poté, co se vaše jméno objeví na listu vlastnictví na katastrálním portálu.

Jak probíhá prodej nemovitosti z dědictví a za jak dlouho mohu podle nového zákona zděděný byt prodat?

Pokud je dědické řízení pravomocně skončeno, neliší se prodej nemovitosti od běžného prodeje bytu, nebo domu. Celý proces začíná standardně hledáním kupce. V případě úspěchu pak přijde na řadu sepsání kupní smlouvy. Ve smlouvě je uveden prodávající, tj. právní dědic nemovitosti. Pokud je dědiců více, uvedou se všichni. Před prodejem nemovitosti by se dědicové měli dohodnout na prodejní ceně nemovitosti, datu prodeje a dalších důležitých záležitostech. Kupní smlouvu může sepsat právník, notář nebo jiná osoba s právním vzděláním.

Okamžité ocenění bytu zdarma

Jakmile obě strany (prodávající i kupující) schválí znění kupní smlouvy, mohou přistoupit k jejímu podpisu. Podpis prodávajícího na kupní smlouvě musí být notářsky ověřen. Po podpisu kupní smlouvy je nutné ji podat na katastr nemovitostí.

Posledním krokem je již jen čekání na převod vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího a následné fyzické předání nemovitosti.

Lze prodat pouze podíl z bytu z dědictví?

Ano, pokud je dědiců více, je možné vypořádat vlastnictví podílů. To je podmíněno vzájemnou dohodou všech účastníků dědického řízení. Postup prodeje podílu je totožný s klasickým procesem prodeje a koupě.

Jak dlouho trvá celý proces dědického řízení a následný prodej nemovitosti?

Celý proces dědického řízení a následného prodeje může trvat několik měsíců. Délka dědického řízení závisí na řadě okolností, jako je počet dědiců, forma dědictví, předmět dědictví. Následně je zákonná 15 denní lhůta pro odvolání. Pokud k odvolání nedojde, přichází na řadu převod majetku na příslušný katastr nemovitostí. Jakmile jste zapsán na katastru jako nový majitel můžete nemovitost nabytou dědictvím prodat. Začíná proces prodeje a koupě, který obvykle trvá nejméně měsíc.

Jak probíhá prodej nemovitosti z dědictví

Daňové povinnosti při prodeji zděděného majetku

Rozhodli jste se prodat nemovitost získanou dědictvím? Pokud byl majetek pořízen před pátým rokem, je příjem z prodeje tohoto majetku osvobozen od daně. Pokud však nemovitost vlastníte méně než 5 let, daň z prodeje vás nemine. V tomto případě jste jako daňový poplatník povinen zaplatit daň z prodeje zděděného majetku. 

Pokud tedy příjem z prodeje nemovitosti nebyl osvobozen od daně, jste povinni tento příjem přiznat v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období. Z této částky se pak vypočítá daň ve výši 15 %. Daň se však neplatí z celé prodejní ceny, kterou dědic obdržel v důsledku prodeje. Tento příjem lze snížit o daňové výdaje podle zákona o daních z příjmů. V případě nemovitého majetku nabytého dědictvím je daňovým výdajem vstupní cena zděděného majetku, tj. obecná cena majetku nabytého dědictvím. Při stanovení obecné ceny nemovitosti se přihlíží k ocenění nemovitosti notářem v průběhu dědického řízení. V praxi to znamená, že pokud například prodáte zděděný majetek v nepřímém dědictví před uplynutím pěti let od smrti zůstavitele za cenu 5 000 000 Kč, ale v usnesení o dědictví je stanovena cena 4 000 000Kč, zaplatíte daň z příjmu pouze z rozdílu, tj. z částky 1 000 000 Kč.

Je lepší si zděděný byt ponechat, nebo nemovitost prodat?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Pokud již vlastníte jinou nemovitost, ve které se vám dobře žije, a zděděná nemovitost vám nevyhovuje, doporučujeme ji prodat. Nebudete se muset starat o další dům, případné pronájmy nebo poplatky, které jsou s vlastnictvím spojeny.

Sdílet článek:

Další články