Plánujete koupit? Získejte nejnovější nabídky jako první!
Reado

Jak hledat v katastru nemovitostí?

10.11.2022

Katastr nemovitostí definujeme jako systém, ve kterém jsou zaevidovány nemovitosti a předmětné informace k nim. V katastru jsou také evidovány všechny právní vztahy k nemovitostem, jako jsou věcná břemena a zástavní práva. Katastr nemovitostí je tedy zdroj důležitých informací, které jsou potřebné pro případ jakéhokoli dispozičního úkonu s nemovitostmi.

List vlastnictví je veřejný dokument, který obsahuje informace k určité nemovitosti, eviduje vlastníka/více vlastníků, kteří mají nemovitost v osobním vlastnictví. List vlastnictví slouží k prokázání vlastnického práva.

katastr nemovitostí

Jak získat výpis z katastru nemovitostí?

Získat výpis z katastru nemovitostí lze několika způsoby. Pokud potřebujete do listu vlastnictví jen nahlédnout kvůli ověření nemovitosti, případně získání podrobnějších informací k vlastníkovi nemovitosti, bude dostačující i online výpis. Pokud plánujete dělat právní nebo jiné obchodní procesy, je nutné o výpis z katastru požádat přímo na katastrálním úřadě.

Online výpis z katastru nemovitostí: online výpis lze získat na stránce www.katasterportal.sk. K výpisu se dostanete bezplatně, není však akceptován v případě právních úkonů. Slouží výlučně k ověření nemovitosti a vlastnických vztahů. Z webové stránky katastru si dopis vlastnictví jednoduše vytisknete z pohodlí domova.

Katastrální úřad: V případě, že plánujete nemovitost prodat, případně řešit jakýkoli jiný právní úkon, bude třeba navštívit katastrální úřad pro vystavení výpisu. Výpis vám katastr poskytne na počkání za správný poplatek ve výši 8 Eur.

Česká pošta: Od určité doby je možné požádat o výpis z katastru nemovitostí i na České poště. Cílem je zjednodušit přístup k výpisům lidem, kteří nebývají v krajských městech. Výpis získáte jednoduše za stejný poplatek 8 Eur jako je tomu v případě žádání přímo na katastrálním úřadě.

Ocenění bytu zdarma

Kolik stojí export LV? Jak na to?

Export úplného výpisu z LV z webového prohlížeče stojí 50 kč za jednu stránku LV. Skládá-le se LV z 3 stránek, bude potřeba uhradit 150 Kč. Získání úplného výpisu je jednoduché - skrze náhled konkrétního LV si lze pomocí tlačítka košíku v pravém horním rohu dané LV nabídnou k vyjetí sestavy. Úplný výpis obsahuje jména vlastníků, jednotlivé subjekty, které jsou účastníky věcného břemene. Dále lze získat i cenový údaj, kterým byla nemovitost v minulosti převedena. 

Dalším způsobem jak lze získat úplný výpis je skrze CzechPoint, zde je to rovněž zpoplatněno částkou 50 kč za stranu a výpis je vystaven s kulatým razítkem. 

V neposlední řadě je možné si fyzicky dojít na katastr nemovitostí a získat veškeré výše uvedené přímo na místě.

Jak hledat v katastru nemovitostí?

V katastru nemovitostí lze vyhledávat podle jména, případně podle adresy.

Při hledání podle jména však budete potřebovat i další informace – kraj, okres, obec či katastrální území, ve kterém se hledaná nemovitost nachází. Rovněž budete potřebovat i jméno vlastníka, případně název právnické osoby. Po zadání všech požadovaných informací získáte seznam listů vlastnictví daného vlastníka. Pokud se v seznamu nachází více vlastníků se stejným jménem, ​​je nutné je rozlišit podle dalšího údaje, například data narození nebo adresy.

V případě hledání listu vlastnictví podle adresy, stačí navštívit stránku Portál elektronických služeb katastru nemovitostí, na letecké mapě kliknout na příslušnou lokalitu, kde se následně zobrazí číslo parcely, číslo listu vlastnictví i údaje o vlastnících.

jak podat navrh na vklad na katastr

Kdo může nahlížet do katastru?

Právo nahlížet do katastru nemovitostí má každý. Stejně tak má každý právo získávat z něj informace týkající se vlastní nebo cizí nemovitosti.

Co musím udělat pro to abych se do katastru mohl podívat? 

 • Do katastru nemovitostí je nejsnadnější přístup skrze online nahlížení do katastru nemovitostí na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz. Zde si lze vyhledat stavbu, bytovou jednotku, pozemek. Zobrazí se nám ovšem pouze základní informace nemovitosti. další údaje jako je vlastník, či jsou li zde nějaká věcná břemena se dají zobrazit pouze po přihlášení jednorázovým ověřovacím kódem či skrze stálou registraci pomocí datových schránek, bankovní identity atd. Platí od minulého roku a bylo to zavedeno hlavně z toho důvodu, že byl katastr častým cílem online útoků a hromadných přihlášení skrze botovací stránky. 
 • I přes přihlášení ovšem není možné získat plný výpis z katastru nemovitostí. Ten je možné získat pouze skrze vzdálený přístup, který je zpoplatněn a je využíván především advokátními kancelářemi, realitními makléři apod. Pro jednorázový plný výpis z katastru nemovitostí je potřeba uhradit určitý poplatek. 
 • jednorázový vs. plný přístup (výhody / nevýhody)
 • kroky pro náhled
 • kroky pro plný přístup

Jaké stavby se zapisují do katastru?

Do katastru se zapisují:

 • katastrální území
 • pozemky, které jsou vymezeny vlastnickou hranicí, hranicí držby, hranicí druhého pozemku, rozhraním způsobu využívání, hranicí katastrálního území a jiné.
 • stavby spojené se zemí pevným základem, a to průnikem se zemským povrchem nebo průmětem jejich vnějšího obvodu na zemský povrch, které
 • byty, rozestavěné byty, nebytové prostory a rozestavěné nebytové prostory
 • chráněné části přírody a krajiny a kulturní památky
 • práva k nemovitostem evidovaným v katastru, práva ke stavbám, bytům a nebytovým prostorám na základě smlouvy o výstavbě, vestavbě a nástavbě domu.

K jakým informacím se mohu dostat v katastru?

Přístup do katastru nemovitostí je veřejný a volně přístupný a disponuje spoustou důležitých informací o nemovitostech. Mezi základní informace, které lze naleznout, patří údaje o samotném charakteru nemovitosti. Nalezneme zde stavby, pozemky, bytové jednotky, práva staveb a jednotlivá vkladová řízení - řízení o návrhu na vklad změny vlastníka apod.

Ke každému typu stavby dále nalezneme údaje jako je vlastník, způsob využití nemovitosti, číslo LV, parcelní číslo (popř. umístění bytu ve stavbě na daném parcelním čísle), velikost, způsob ochrany a věcná břemena, cenové a jiné zápisy. Dále jsou zde zapsány případná zatížení nemovitosti ve spojitosti se soudními při apod.  

K jakým informacím se naopak nedostanu v katastru?

Informace o předkupním právu - je-li nemovitost předmětem smlouvy o předkupním právu. Omezení svéprávnosti vlastníka - nevědomost této informace může v budoucnu zapříčinit absolutní neplatnost převodu vlastnického práva, neměl li vlastník omezený na svéprávnosti veškeré právní podmínky splněné k takovému převodu.

Dále se nedostaneme k informacím o bytech v družstevním vlastnictví, neboť se nejedná o bytové jednotky dle zákona o vlastnictví bytů. Tím, že se jedná o byty v družstevním vlastnictví, tak se majitelé zapisují do seznamu družstevník konkrétního družstva.

Koupe bytu

Jak se orientovat v dopise vlastnictví?

Dopis vlastnictví se skládá z několika částí, přičemž každá část se věnuje jiným údajům týkajícím se dotčené nemovitosti.

Část A – První část se zabývá samotným nemovitým majetkem. Zahrnuje všechny předmětné nemovitosti a informace o nich, mezi nimiž nechybí výměra nebo soupisné číslo.

Část B – Ve druhé části se dozvíte bližší informace o vlastníkovi nemovitosti, případně informace o osobách oprávněných předmětnou nemovitost užívat.

Část C – Třetí část je zaměřena na informace o případných tízích. Je-li nemovitost zatížena věcným břemenem, předkupním právem nebo jinou tíhou, vše bude zaevidováno v části C.

Závěrečná část – Tato část se věnuje poznámkám o aktuálních změnách, které probíhají v souvislosti s úpravou vlastnických vztahů dané nemovitosti.

Co je katastrální mapa a jak se do ní dostat?

Je to mapa velkého měřítka, ve které jsou zobrazeny všechny nemovitosti v katastrálním území s čísly nemovitostí a druhu pozemku. Katastrální mapy se vytvářejí v různých měřítkách, v zastavěném území se používají katastrální mapy v měřítku 1:1000 nebo 1:2000. Mimo zastavěného území obce jsou to nejčastější katastrální mapy v měřítku 1:5000 (ale není to pravidlo).

Snímek z katastrální mapy lze pořídit na příslušné zprávě katastru. Také je možné pro některá katastrální území získat katastrální mapu na internetu.

navrh na vklad na katastri

Jak pracovat s mapou a k čemu je vhodné ji použít?

Do katastrálních map se dostaneme skrze webové stránky https://nahlizenidokn.cuzk.cz v sekci Mapa. Zobrazí se nám možnost zadat obec a konkrétní katastrální území. Poté se nám otevře mapová aplikace Marushka, ve které jsou veškerá katastrální území převedena do digitálních map. Mapa se nám hodí například po pochopení polohy pozemku, vytyčení jednotlivých okrajů parcely a pozemků a v neposlední řadě se skrze ní dá dobrat.

Sdílet článek:

Další články

Turbulence na realitním trhu

Zatímco donedávna byl pro svět největším bojem, boj s epidemií, hygienickými opatřeními a různými omezeními, dnes se díváme na situaci, která nám byla známá jen z historie.